27.07.2018 - Punk Oi Rama Open Air - Klein Buckow (+ Die Kois, Zaunpfahl, Acides, ...)